• آرشیو اخبار اداری و مالی


چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه


چهارمین جلسه کمیته امور رفاهی دانشگاه با حضور آقایان دکتر ویژه، دکتر مرتضایی فرد، دکتر ترکستانی، دکتر کارگر، دکتر زاهدی اصل، دکتر مظلومی و آقای نیساری در روز شنبه مورخ 95/11/16  ساعت10 صبح در محل معاونت اداری مالی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

1.    کمک هزینه سفر سال 1396
2.    هزینه های پزشکی جانبازان و ایثارگران

اعضاء حاضر در جلسه:
1    آقای دکتر ویژه (معاون توسعه و مدیریت منابع)  -  رئیس کمیته
2    آقای دکتر مرتضایی فرد  (مدیر امور اداری) - نائب رئیس کمیته
3    آقای دکتر ترکستانی (مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات)  -  عضو کمیته
4    آقای دکتر کارگر  -  مشاور و نماینده رئیس دانشگاه در کمیته
5    آقای دکتر زاهدی اصل  -  عضو کمیته
6    آقای دکتر مظلومی  -  عضو کمیته
7    آقای نیساری (رئیس اداره رفاه کارکنان)  - دبیر کمیته

تاریخ درج خبر: 1395/11/23  -  ساعت درج خبر: ١٠:٠٠  -  شماره خبر: ٢٦٤٩  -  تعداد بازدید: 1743


خروج