• آرشیو اخبار اداری و مالی


برگزاری نوزدهمین جلسه شورای اداری و مالی دانشگاه

 

نوزدهمین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/04/26 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورای دانشگاه با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع، مدیران این حوزه و معاونین اداری و مالی دانشکده ها و به شرح دستور جلسه ذیل تشکیل گردید.
-    گزارش تعمیرات تابستان
-    گزارش وضعیت نیروی انسانی دانشگاه
-    گزارش وضعیت طرح های عمرانی دانشگاه

 

 

تاریخ درج خبر: 1396/04/27  -  ساعت درج خبر: ١١:٤١  -  شماره خبر: ٣٩٠٤  -  تعداد بازدید: 1660


خروج