وام و شرایط واگذاری

این اداره جهت ارائه تسهیلات رفاهی از جمله وام بانک تجارت درخدمت کارکنان می باشد متقاضیان محترم دریافت وام بانک تجارت باید درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری به این اداره اعلام نمایند. شرح انواع وام و شرایط بازپرداخت به شرح جدول ذیل می باشد. 

 

ردیف نوع وام سقف (ریال) نرخ سود تعداد اقساط (ماه) مبلغ هر قسط (ریال)
1 کالا 80.000.000 18% 36 2.910.000
2 خودرو 150.000.000 18% 60 3.820.000
3 مسکن هیئت علمی 1.000.000.000 18% 84 21.000.000
4 مسکن هیئت علمی 1.000.000.000 18% 120 18.100.000
5 مسکن هیئت علمی 1.000.000.000 18% 180 16.100.000
6 مسکن هیئت علمی 1.000.000.000 18% 240 15.400.000


دانلود فرم های بانکی
"تمامی فرمها باخودکارمشکی خوانا و با دقت تکمیل گردد."

- شرایط

 • - عدم وجود سابقه منفی در سیستم بانکی
 • - برای کارکنان قراردادی و شرکتی و حجمی داشتن حداقل یکسال سابقه کار در دانشگاه الزامی است.
 • - ارسال درخواست کتبی از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
 • - وام خرید و ساخت مسکن صرفاً برای اعضای هیات علمی رسمی یا رسمی آزمایشی می باشد که هر 10 سال بعد از تسویه با بانک می توانند وام دریافت نمایند.

 

- مدارک وام خرید کالا

 • کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی و ضامن
 • گواهی کسر اقساط بدون قید و شرط وفیش حقوق متقاضی و ضامن)حقوق ضامن میبایستی تکافوی ضمانت وام را داشته باشد)
 • افتتاح حساب قرض الحسنه وتامین پیش پرداخت
 • تکمیل فرمهای بانکی مربوطه(فرم قرارداد مشارکت مدنی-فرم تعهد 80-فرم درخواست تسهیلات)

 

اصل فرمهای تعهد 80 باید تکمیل گردد.

برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و اعضای هیات علمی یک ضامن شاغل در دانشگاه کفایت می کند.

تمامی فرمها باخودکارمشکی خوانا و با دقت تکمیل گردد.

 

- مدارک وام خودرو

 • کپی شناسنامه وکارت ملی و فیش حقوقی متقاضی وضامن (کارکنان رسمی وپیمانی و قراردادی یک نفر)
 • گواهی کسراقساط متقاضی و ضامنین
 • تکمیل فرمهای بانکی مربوطه
 • پرداخت مبلغ 25000000 ریال بعنوان پیش پرداخت

 

خودرو می بایست طی مدت بازپرداخت به نفع بانک بیمه تمام خطرگردد.

 

- مدارک وام مسکن هیات علمی

 • درخواست کتبی از طریق اتوماسیون اداری برای اداره رفاه کارکنان به همراه کپی حکم کارگزینی. بعد از دریافت

 

درخواست، اعضای هیات علمی به وزارت علوم معرفی می گردند.

 

- انواع کمک هزینه ها

1- کمک هزینه ازداوج اعضای هیات علمی

بر اساس ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی هزینه ای جهت ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد.

 

2- کمک هزینه ازدواج اعضای غیر هیات علمی

بر اساس ماده 77 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هزینه ای جهت ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار پرداخت می گردد.

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج

- کپی 4 صفحه اول عقدنامه

- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین

- درخواست

 

3- کمک هزینه ایاب و ذهاب

با عنایت به قانون بودجه سال کل کشور، پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارکنانی که از سرویس استفاده نمی کنند به مبلغ مصوب انجام می گردد.

 

4- کمک هزینه غذا

با عنایت به قانون بودجه سال کل کشور، پرداخت کمک هزینه غذا به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی تعلق می گیرد.

 

5- کمک هزینه فوت

بر اساس ماده 105 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی هزینه ای جهت فوت فرد شاغل و یا هر یک از افراد تحت تکفل وی پرداخت می گردد.ا

بر اساس ماده 79 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هزینه ای جهت فوت فرد شاغل و یا هر یک از افراد تحت تکفل وی پرداخت می گردد.

مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه فوت

- کپی تمام صفحات شناسنامه که ممهور به مهر ابطال می باشد.

- کپی نامه تدفین سازمان بهشت زهرا تهران و یا سایر مراکز تدفین

- کپی نامه پزشکی قانونی (در صورت وجود)

- درخواست کتبی از طریق اتوماسیون

 

6- کمک هزینه مهد کودک

با عنایت به قانون بودجه سال کل کشور، پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان خانم شاغل دارای فرزندان زیر شش سال تعلق می گیرد.

در این خصوص لازم است همکارانی که مشمول این قانون می شوند درخواست خود را به اداره رفاه کارکنان ارائه نمایند.