• گروه بودجه

گروه بودجه

کارشناس طرح و برنامه (انجام امور عمرانی) – فاطمه سلاطی

کارشناس بودجه عمرانی – مهرداد علی بخشی      

 کارشناس بودجه جاری – بابک همتی