• اداره شبکه و سخت افزار

اداره شبکه و سخت افزاراداره شبکه و سخت افزار
پیام افتخاری رئیس اداره شبکه و سخت افزار
رقیه صمدی صوفی
کارشناس مخابرات(خوابگاه ها)
محمد میرزاد کارشناس شبکه
محمدرضا نوروزیان کارشناس مسئول سخت افزار