• اخبار اداره رفاه کارکنان


آغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری ویژه بازنشستگان و موظفین کشور

بازنشستگان و موظفين صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از تاریخ اول مهرماه 1398 با توجه به شرايط و ضوابط زير، از طريق لینک http://www1.retirement.ir/loan_n1/LoanRegisteration/Default.aspxاقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود نمایند. مبلغ وام هفتاد میلیون ریال می باشد. پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولويت تعيين شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ايران واريز و مراتب با پيام کوتاه به اطلاع وی خواهد رسيد.

ضوابط و شرايط دريافت وام

- فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/ وظیفه بگیری دریافت می نماید، واریز خواهد شد.
 -
پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد ساليانه 4% مي باشد.
 -
متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی باشند
 - وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نمی باشند. 
 -
متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند. 
 - فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضايت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می بايست پس از دريافتفرم تعهد وراث و تکميل آن توسط ساير وارث، فرم مذکور را به همراه تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متعهدین (سایر وراث) جهت تاييد در اختيار مديريت های صندوق در مرکز استان قرار دهد
 -
لازم به ذکر است تکمیل فرم تعهد وراث برای وظیفه بگيران بيش از يک نفر الزامی است
-
تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تاييد مديريت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در ليست متقاضيان وام ضروری قرار خواهد گرفت
 -
درخصوص وراث صغیر و محجور ، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد
- "بازنشسته" متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه ساير وراث از حقوق وظيفه استفاده می نمايد، به منظور امکان بهره مندی يک نفر از وراث وظيفه بگير از تسهيلات وام ضروری، توصيه می شود "بازنشسته" متقاضی، از "دفترکل بازنشستگی" خود اقدام به ثبت نام نمايد
 
- وظيفه بگير متقاضی که علاوه بر اينکه به تنهايی از دفترکل اول حقوق وظيفه دريافت می کند ، به اتفاق وراث ديگر از دفترکل دوم نيز حقوق وظيفه دريافت می کند. توصيه می شود "وظيفه بگير" متقاضی، از "دفترکل اول" اقدام به ثبت نام نمايد تا امکان ثبت نام يک نفر از مابقی وراث وظيفه بگير از "دفترکل دوم" فراهم گردد
 -
ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ايران و شماره تلفن همراه الزامی است
 - 
ثبت نام در سامانه، حقي را براي دريافت وام به متقاضي ايجاد نخواهد کرد
 - پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضيان از جمله مجموع وام های دريافتی، بهره مندی از ساير تسهيلات، ميزان حقوق و ... مورد بررسی و اولويت بندی قرار گرفته و بر اساس ميزان اعتبار تخصيصی توسط بانک عامل،"واجدين شرايط" تعيين و اسامی در سامانه اعلام می گردد.

تاریخ درج خبر: 1398/07/09  -  ساعت درج خبر: ٠٩:٣٦  -  شماره خبر: ٩٨٨١  -  تعداد بازدید: 24213


خروج