رییس اداره دبیرخانه مرکزینام و نام خانوادگی: سید احمد آقاجان زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: 48392304