دستورالعمل جذب نیروی انسانی

دستورالعمل جذب، به­ کارگیری و استخدام نیروی انسانی دانشگاه علامه طباطبائی

این دستورالعمل به استناد آئین­نامه اصلاحی استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و ضوابط مصوب هیات امناء دانشگاه به­شرح ذیل ابلاغ می­شود.

ماده 1- تعاریف

  1 - استخدام

فرآیند پذیرفتن اشخاص حقیقی برای خدمت در دانشگاه، در یکی از پست­های سازمانی بلاتصدی مصوب، به یکی از وضعیت­های پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و این دستورالعمل.

2- به­کارگیری

-کارمند قراردادی:

انعقاد قرارداد سه ماهه در بدو ورود به خدمت و قرارداد یک­ساله یا کمتر جهت انجام کار مشخص در قالب «قرارداد همکاری در مدت محدود» با قابلیت تمدید، مطابق ضوابط مندرج در این دستورالعمل

- همکار در مدت محدود:

انعقاد قرارداد سه ماهه در بدو ورود به خدمت و قرارداد یک­ساله یا کمتر جهت انجام کار مشخص در قالب «قرارداد همکاری در مدت محدود» با قابلیت تمدید، مطابق ضوابط مندرج در این دستورالعمل.

- هیات اجرایی منابع انسانی:

مرجعی ­است که در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیات امناء بر اساس پیوست شماره یک آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و با وظایف و اختیارات مصرح در پیوست مذکور تشکیل می­شود.

- کمیته ساماندهی منابع انسانی:

کمیته­ای متشکل از معاون اداری و مالی، مدیر امور اداری، مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات و رئیس اداره کارگزینی که وظایف و اختیارات این کمیته توسط هیات اجرایی منابع انسانی تعیین می­شود.این کمیته سیاست­ها و برنامه­های منابع انسانی دانشگاه را تنظیم و به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیشنهاد می­کند.

معاون اداری و مالی، رئیس و مدیر امور اداری دبیر این کمیته می­باشند.

- کمیته کارشناسی منابع انسانی:

کمیته‌ای متشکل از معاون امور اداری، رئیس اداره کارگزینی، روسای گروه تشکیلات و تحول سازمانی و آموزش مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه و نماینده معاون اداری و مالی ( در صورت نیاز حضور مدیران امور اداری و برنامه، بودجه و تشکیلات) که مسئول بررسی صلاحیت­ افراد معرفی شده از سوی واحد بهره­بردار می باشد.

الف- استخدام و به­کارگیری نیروی انسانی

ماده 2_ استخدام نیروی انسانی

وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دانشگاه در سه وضعیت پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می باشد که مرحله پیمانی به عنوان مرحله ورودی و سایر مراحل در قالب تبدیل وضعیت استخدامی و تابع شرایط آئین­نامه استخدامی می باشد.

ماده 3_ به­کارگیری نیروی انسانی

به­کارگیری نیروی انسانی صرفاً شامل موارد ذیل است:

1-    کارمند قراردادی:  قرارداد کار معین طبق آئین­نامه استخدامی

2-   همکار در مدت محدود: در قالب قرارداد همکاری در مدت محدود یک­ساله طبق دستورالعمل جذب، به­کارگیری و استخدام نیروی انسانی دانشگاه علامه طباطبائی

3-  کارگر شرکتی: تحت پوشش شرکت خدماتی و پشتیبانی که کارگر شرکت طرف قرارداد دانشگاه هستند و صرفاً محل کار آن­ها دانشگاه است.

تبصره 1: به­کارگیری نیروی انسانی، خارج از این سه وضعیت پیش­گفته، امکان­پذیر نبوده و باید همه قراردادهای موجود، تا سال 1395 در یکی ازاین سه وضعیت قرار بگیرند.

تبصره 2:  قراردادهای مربوط به ارائۀ خدمات مشمول ماده 10 قانون مدنی از شمول این دستورالعمل خارج بوده و این قراردادها هیچ­گونه تعهد استخدامی یا رابطۀ کار با دانشگاه ایجاد نمی­کند.

ب_ مراحل ورود به خدمت

ماده4_ فرآیند ورود به خدمت به­صورت پیمانی

استخدام عضو پیمانی در چارچوب مجوزهای مربوطه، بر اساس نیاز دانشگاه و با توجه به تشکیلات سازمانی مصوب با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح و با گذراندن مراحل زیر ممکن است :

1- اخذ مجوز و سهمیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر استخدام تعداد مشخص نیروی انسانی به صورت پیمانی

2- طرح و تصویب موضوع در هیات امناء دانشگاه

3- آگهی عمومی مبنی بر استخدام نیروی انسانی به­صورت پیمانی با رعایت شرایط عمومی ماده 4  آئین نامه استخدامی و شرایط اختصاصی ( که مطابق نیازهای نیروی انسانی توسط هیات اجرایی منابع انسانی و هیات رئیسه دانشگاه به­هنگام تدوین آگهی ابلاغ خواهد شد.)

4- برگزاری آزمون عمومی و تخصصی کتبی

5- برگزاری مصاحبه ( تخصصی، روان شناختی و پزشکی )

6- انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و تائیدیه عدم سوء پیشینه

7- اخذ تائیدیه هسته گزینش کارکنان

8- انعقاد قرارداد استخدام پیمانی

ماده5- فرآیند ورود به­خدمت کارمند قراردادی (قرارداد کار معین)

  به­کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین در شرایط خاص و در صورت نیاز دانشگاه مبنی بر تامین نیروی انسانی متخصص در مشاغل اصلی و تخصصی تا سقف پست­های سازمانی مصوب بلاتصدی، بدون تعهدات استخدامی با شرایط زیر ممکن خواهد بود:

1- نیازسنجی به عمل آمده از سوی کمیته ساماندهی منابع انسانی و تصویب هیات اجرایی منابع انسانی

2- تصویب هیات رئیسه و مجوز هیات امناء دانشگاه

3- آگهی عمومی مبنی بر جذب نیروی انسانی به­صورت قراردادی با رعایت شرایط عمومی ماده 4 آئین نامه استخدامی و شرایط اختصاصی (که مطابق نیازهای نیروی انسانی توسط هیات اجرایی منابع انسانی و تصویب هیات رئیسه دانشگاه به هنگام تدوین آگهی تدوین خواهد شد).

4- برگزاری آزمون عمومی و تخصصی کتبی

5- برگزاری مصاحبه ( تخصصی، روان شناختی و پزشکی )

6- انجام معاینات پزشکی بدو استخدام و تائیدیه عدم سوء پیشینه

7- اخذ تائیدیه هسته گزینش کارکنان

8- انعقاد قرارداد آزمایشی سه­ماهه و در صورت ارزیابی و گزارش عملکرد مطلوب عضو در مدت مذکور و تائید هسته گزینش کارکنان به­صورت یک­ساله

تبصره  1: استخدام پیمانی بر اساس مجوزهای صادره و فرایند و در قالب فراخوان عمومی صدرالذکر و نیز جذب و به­کارگیری نیروی قراردادی بر اساس مصوبات هیات امناء، منحصرا برای مشاغل اصلی و تخصصی دانشگاه با مدرک تحصیلی دانشگاهی و از طریق آزمون و طی فرایندهای مذکور صورت می­پذیرد، به درخواست­های واصله خارج از فرایند مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضیان باید در فرایندهای مذکور بر اساس ضوابط اعلامی دانشگاه شرکت نمایند.

تبصره 2: با هدف کاهش تنوع استخدامی و جلوگیری از افزایش کمی نیروی انسانی در سطح دانشگاه، تخصیص سهیمه قرارداد کار معین به هر واحد، منوط به کاهش تعداد کارکنان قرارداد همکاری مدت محدود آن حوزه (در صورت وجود) و به همان تعداد مندرج در آگهی به­کارگیری می باشد.

تبصره 3: هرگونه جذب کارمند قراردادی پیش از انعقاد قرارداد صرفاً با مجوز رییس دانشگاه امکان‌پذیر است.

ماده6-  فرایند به­کارگیری همکار در مدت محدود (قراردادهای همکاری در مدت محدود یک­ساله)

1- دانشگاه می­تواند برای تامین نیروی متخصص در حوزه های مورد نیاز، تا سقف اعلامی از سوی معاون اداری و مالی دانشگاه و با رعایت موارد زیر با افراد حقیقی واجد شرایط جهت انجام کارهای مشخص در قالب قرارداد همکاری در مدت محدود یک­ساله ( در ابتدا به صورت سه ماه آزمایشی ) و تمدید آن با رعایت شرایط زیر اقدام نماید:

2- درخواست واصله صرفا از سوی معاونین دانشگاه برای تامین نیازهای تخصصی حوزه­های تحت مدیریت خود در ستاد و دانشکده­ها

3- بررسی درخواست­های واصله در کمیته کارشناسی منابع انسانی به منظور تطبیق با ضوابط مندرج در مفاد این ماده

4- برگزاری مصاحبه عمومی و تخصصی توسط کمیته کارشناسی منابع انسانی دانشگاه

5- اعلام نتایج جهت اخذ تائیدیه نهایی کمیته ساماندهی منابع انسانی دانشگاه

6- انعقاد قرارداد طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل در مدت زمان سه­ماهه آزمایشی، و در صورت ارزیابی عملکرد مطلوب عضو در مدت مذکور، درخواست واحد و تائید کمیته ساماندهی منابع انسانی دانشگاه و تائید هسته گزینش کارکنان به­صورت یک­ساله با رعایت شرایط زمانی فعالیت­های آموزشی دانشگاه.

تبصره 1: حقوق و مزایای این افراد طبق ضوابط مندرج در مصوبه هیأت رئیسه پرداخت می­شود و مشمول آئین­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه نیست.

تبصره 2: هرگونه جذب همکار در مدت محدود پیش از انعقاد قرارداد صرفاً با تایید رییس دانشگاه امکان‌پذیر است.

تبصره 3: جابجایی همکار در مدت محدود منوط به تشخیص کمیته کارشناسی منابع انسانی می­باشد.

ماده7- افراد متقاضی باید دارای شرایط زیر باشند:

1- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مرتبط با خدمت قابل ارائه

2- حداقل سن 20 سال و حداکثر 35 سال در بدو ورود

3- عدم تعهد خدمت به سایر دستگاه­های اجرایی کشور

4- دارا بودن شرایط عمومی موضوع ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

5- تعهد کتبی مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت، اشتغال در واحد دیگر یا اولویت در آزمون­های استخدامی دانشگاه

تبصره 1: تمدید قرارداد منوط به اعلام نیاز و گزارش توجیهی واحد بهره بردار، کسب حداقل هفتاد درصد امتیاز ارزیابی عملکرد و موافقت کمیته ساماندهی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.

تبصره 2: اعلام عدم نیاز یا عدم رضایت واحد بهره بردار، به منزله خاتمه همکاری فرد و تسویه حساب می باشد.

تبصره 3: حق­الزحمه همکار در مدت محدود (قرارداد همکاری در مدت محدود یک­ساله) در ابتدای هر سال با پیشنهاد معاون اداری و مالی به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می­رسد. رعایت دستمزد مصوب در طول سال و برای تمام قراردادهای همکاری در مدت محدود یک­ساله الزامی است.

 ماده8- به­کارگیری در قالب قرارداد با شرکت خدماتی و پشتیبانی

 تامین هر گونه نیروی انسانی صرفا در مشاغل خدماتی، نگهبانی، باغبانی، راننده و تکنسین فنی و مانند آن توسط شرکت خدمات پشتیبانی طرف قرارداد دانشگاه صورت می­پذیرد، که این امر پس  از ارائه دلایل توجیهی، اخذ مجوز اولیه از کمیته ساماندهی منابع انسانی و گذراندن تمام مراحل به­کارگیری نیرو از جمله دریافت و بررسی درخواست به­کارگیری توسط شرکت مذکور قابل انجام می­باشد و  به درخواست های واصله به دانشگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 9-  شرایط به­کارگیری نیروی انسانی تحت پوشش شرکت خدماتی-پشتیبانی

1- به­­کارگیری نیروی تحت پوشش شرکت در مشاغل اداری و دفتری مطلقا ممنوع می باشد.

2- به­کارگیری نیروی انسانی تحت پوشش شرکت خدماتی و پشتیبانی برای مشاغل فنی و تکنسین حداکثر با مدرک کاردانی و برای سایر مشاغل حداکثر با مدرک دیپلم امکان­پذیر است.

3- حداکثر سن برای به­کارگیری نیروی انسانی تحت پوشش شرکت خدماتی و پشتیبانی 28 سال و با احتساب سنوات خدمت سربازی 30 سال می­باشد.

4- هرگونه تغییر رسته­ای از خدمات، نگهبانی، راننده، تکنسین فنی و مشاغلی که فرد در ابتدا با مجوز مذکور جذب گردیده است در طول مدت اشتغال تحت پوشش شرکت خدماتی و پشتیبانی طرف قرارداد دانشگاه با مجوز رئیس دانشگاه یا کمیته ساماندهی منابع انسانی دانشگاه ور عایت بند 5 این ماده ممکن است.

5- کارکنان تحت پوشش شرکت خدمات پشتیبانی جهت تغییر رسته خدمتی به اداری باید در قالب همکار در مدت محدود (قرارداد همکاری در مدت محدود یک­ساله) با دانشگاه همکاری نمایند.

تبصره : شرایط آن دسته از افرادی که در طول سنوات اخیر، تغییر رسته خدمتی داشته­اند، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در مورد نحوه ادامه خدمت آنان تصمیم­گیری خواهد شد.

   ج)  تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی

   ماده 10-   انواع تبدیل وضعیت عبارت است از:

- قرارداد کار معین به پیمانی

- پیمانی به رسمی آزمایشی

- رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

     ماده 11 - تبدیل وضعیت قرارداد کار معین به پیمانی

با توجه به ماده 9 آئین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مبنی بر این­که دانشگاه می تواند در قالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت به­کارگیری اعضای قراردادی مشمول این آئین­نامه را پس از احراز شرایط زیر، مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی، با رعایت ضوابط و مقررات به استخدام پیمانی تبدیل نماید .

ماده 12-  فرآیند تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی

1- اخذ مجوز موضوع بند 1 ماده 4 این دستورالعمل

2- پیشنهاد هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه

3- موافقت رئیس دانشگاه

4- تصویب هیات امناء دانشگاه

5- طی مراحل گزینش و احراز شرایط عمومی موضوع ماده 4 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

ماده 13- کارکنان قراردادی با شرایط زیر مشمول تبدیل وضعیت خواهند بود:

1- کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و چهار حوزه با حداقل سه سال سابقه کار قراردادی در دانشگاه

2- کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه با حداقل پنج سال سابقه کار قراردای در دانشگاه

3- کارکنان دارای مدرک  کاردانی یا سطح یک حوزه با حداقل هفت سال سابقه کار قراردادی در دانشگاه

تبصره 1: اعضایی که با مدرک تحصیلی دیپلم و قبل از تصویب آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه به صورت قراردادی به­کارگیری شده اند با شرط وجود پست سازمانی بلا تصدی و دارا بودن 10 سال سابقه کار قراردادی در دانشگاه مشمول تبدیل وضعیت به پیمانی خواهند بود.

تبصره 2: چنانچه کارکنان قراردادی در حین خدمت مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین­تر ارائه نمایند و مدرک آنان با رعایت تبصره 2 ماده 49 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورد تصویب قرار گیرد، نیمی از سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه خواهد بود و چنانچه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر ارائه نمایند تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی برای تبدیل وضعیت قابل محاسبه می باشد.

تبصره 3: هرگونه انجام فرایند مذکور پس از اخذ مجوزهای استخدام پیمانی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و اتخاذ سیاست­های دانشگاه منوط به پیشنهاد هیات اجرایی، موافقت رئیس دانشگاه و تصویب هیات امناء می­باشد.

ماده 14- شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

کارکنان  دارای مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر و یا سطح یک حوزه و بالاتر با سه تا پنج سال سابقه کار پیمانی در دانشگاه با مدرک مزبور می‌توانند تبدیل وضعیت شوند.

تبصره 1: اعضایی که قبل از تصویب آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه با مدرک تحصیلی پایین­تر از کاردانی به استخدام پیمانی دانشگاه درآمده­اند، با داشتن حداقل 10 سال سایقه خدمت پیمانی در مؤسسات مشمول آیین­نامه مذکور، مشمول تبدیل وضعیت خواهند بود.

تبصره 2: چنانچه کارکنان پیمانی در حین خدمت مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین­تر ارائه نمایند و مدرک آنان با رعایت تبصره 2 ماده 49 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مورد تصویب قرار گیرد، نیمی از  سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی قابل محاسبه خواهد بود و چنانچه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر ارائه نمایند تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی برای تبدیل وضعیت قابل محاسبه می­باشد.

ماده 15-  فرایند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

1- احراز شرایط از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت­پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری و اخذ موافقت بالاترین مقام واحد سازمانی محل خدمت فرد (معاونین ستادی و رؤسای دانشکده­ها)

2- تصویب هیات اجرایی دانشگاه

3- تایید هسته گزینش

4- موافقت رئیس دانشگاه

ماده 16- فرآیند تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

کارکنان رسمی آزمایشی دانشگاه با رعایت موارد زیر به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می­شوند:

1- گذراندن دوره آزمایشی  سه ساله از زمان استخدام رسمی آزمایشی

2- گذراندن دوره آموزشی شغلی و توجیهی برا  اساس نظام آموزش و توانمندسازی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

3- احراز شرایط از نظر لیاقت (علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت­پذیری)، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری و اخذ موافقت بالاترین مقام واحد سازمانی محل خدمت فرد (معاونین ستادی و رؤسای دانشکده­ها)

4- معرفی به هسته گزینش کارکنان و اعلام تاییدیه گزینش

5- صدور حکم کارگزینی تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

این دستورالعمل در 16 ماده و 17 تبصره در تاریخ  1394/11/07به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید.