معرفی معاون امور اداری

معاون امور اداری

 نام و نام خانوادگی: حسن شیخعلیشاهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی


شماره تماس: 44737504