مسئولین دفاتر

سمیه فیروزی، کارشناس امور قراردادهای دانشگاه 

شماره تماس مستقیم: 44737646

داخلی: 2299

مهدی معظمی گودرزی، مسئول دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع 

شماره تماس مستقیم: 44737501

داخلی: 2180 - 2349