کمک هزینه فوت اعضای غیرهیات علمی :

بر اساس ماده ۷۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی هزینه ای جهت فوت فرد شاغل و یا هر یک از افراد تحت تکفل وی پرداخت می گردد.

مراحل درخواست :

-   ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان
-   ارائه اصل شناسنامه عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت فوت افراد تحت تکفل، شناسنامه ایشان
-   ارائه اصل کارت ملی عضو شاغل یا بازنشسته و درصورت فوت افراد تحت تکفل، کارت ملی ایشان
-   ارائه گواهی فوت
-   ارائه برگه انحصار وراثت (درصورت فوت اعضای دانشگاه)