کمک هزینه ایاب و ذهاب :

 با عنایت به قانون بودجه سالیانه کل کشور و باستناد ماده 67 آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی که از ســــرویس استفاده نمیکنند پرداخت می گردد. در سال 1398 مبلغ مصوب 1/390/000 ریال می باشد. دریافت این کمک هزینه با ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری به اداره رفاه کارکنان و تایید اداره نظارت بر خدمات عمومی امکان پذیر می باشد.