• معرفی کارشناسان اداره کارگزینی

 

معرفی  کارشناسان اداره کارگزینی
ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
1 حسن شیخعلیشاهی امور کارکنان (ارزشیابی و ارتقا) 021-48392646
2 مصطفی سلیمانی امور بازنشستگان و تجمیع سوابق  021-48392182
3 منیره زارع امور کارکنان اداری 021-48392170
4 ناهید باقری امور اعضای هیات علمی 021-48392174
5 لیلا عظیمی امور سیستم حضور و غیاب 021-48392175
6 معصومه شکوری امور کارکنان اداری (و همکاری در مدت محدود) 021-48392171
7 محسن حداد دیلمی امور بایگانی پرسنلی 021-48392168