• معرفی مدیر فنی
نام و نام خانوادگي: سيدشهاب صدري

مدرک تحصيلي: كارشناسي ارشد معماري

ايميل: shahab_sadri_m@yahoo.com

شماره تماس: 44737600

مدير فني و عمراني

سوابق تحصيلي، اجرايي و مديريتي