• معرفی رئیس اداره نظارت بر طرح هاي عمراني
نام و نام خانوادگي: عباس سلامت منش

مدرک تحصيلي: مهندسي عمران-عمران

ايميل: salamatmanesh@gmail.com

شماره تماس: 44737660

رئيس اداره نظارت برطرح هاي عمراني

سوابق تحصيلي، اجرايي و مديريتي