شرکت مسافرتی سلوک گشت


امکان استفاده از خدمات متنوع مسافرتی (داخلی و خارجی) بصورت اقساط توسط شرکت مسافرتی سلوک گشت برای اعضای علمی و اداری دانشگاه فراهم گردیده است.

نحوه استفاده :

1- ارائه درخواست به اداره رفاه کارکنان و دریافت معرفینامه از این اداره

2- معرفی به بانک مهر اقتصاد جهت دریافت کارت سفر به میزان 50/000/000 ريال الی 300/000/000 ريال

3- دریافت خدمات مسافرتی بدون مراجعه به شرکت