• نظرسنجی
نظر سنجی دوره

1.میزان تسلط علمی مدرس به مطلب درسی از نظر شما چگونه بوده است؟

عالی
متوسط
ضعیف2.نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم توسط مدرس از نظر شما چگونه بوده است؟
عالی
متوسط
ضعیف


3.از نظر شما مدرس تا چه اندازه در مدیریت کلاس موفق بوده است؟ عالی
متوسط
ضعیف

4.پاسخگویی به سئوالات فراگیران از سوی مدرس چگونه بوده است؟ عالی
متوسط
ضعیف

5.میزان رضایت از نحوه برخورد مدرس با فراگیران از نظر شما چگونه بوده است؟ عالی
متوسط
ضعیف

6. از نظر شما تا چه میزان این دوره مفید و کاربردی بوده است؟ عالی
متوسط
ضعیف

7. مدت زمان دوره نظر شما چگونه بوده است؟
کمتر از حد لازم
مناسب
بیشتر از حد لازم