• معرفی معاون توسعه و مدیریت منابعمعاون توسعه و مدیریت منابعنام و نام خانوادگی: داود حسین پور

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: hoseinpour@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737501-021