• معرفی معاون اداری مالیمعاون اداری و مالینام و نام خانوادگی: محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی

پست الکترونیکی: mrezavijeh@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737501-021