• معرفی مدیر امور ادارینام و نام خانوادگی: محمود مرتضایی فرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ایرانشناسی

پست الکترونیکی: mortezaeefard @ yahoo.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۳-021مدیراموراداری