• معرفی معاون امور ادارینام و نام خانوادگی: محمد حسین زندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیکی: zandi.mh @ gmail.com

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۳ - 021معاون اموراداری