• ثبت نام بیمه آتیه سازان حافظ
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی درمان آتیه سازان حافظ (1399/03/01)
نام : *
نام خانوادگی : *
تاریخ تولد : *
کد ملی : *
شماره شناسنامه : *
شماره دفتر کل : *
شماره همراه : *
نکات :
- بازنشستگانی که عضو بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ سال 1399-1398 می باشند، نیازی به ثبت نام مجدد نخواهند داشت.

- ثبت نام کنندگان از 99/03/01 عضو بیمه تکمیلی درمان مربوطه خواهند شد.

- فقط بازنشستگان صندوق بازنشستگی امکان ثبت نام بیمه آتیه سازان حافظ را دارند.


تعهدات بیمه تکمیلی