رئیس اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاهنام و نام خانوادگی: مهدی اربابی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: mdharbabi@yahoo.com

شماره تماس: 48392630 -44737680

 

 

 
 
اهم وظایف اداره نظارت بر خدمات عمومی دانشگاه:
احیاء ساختار سازمانی مبتنی بر وظایف عملکردی اداره
انجام امور اداری مربوط به کارکنان تحت پوشش شرکت شاغل در دانشگاه
نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
ساماندهی امور نقلیه دانشگاه
نظارت و ساماندهی تاکسی های طرف قرارداد دانشگاه
ارتباط موثر و مستمر و نظارت بر عملکرد ادارات امور عمومی
نظارت بر عملکرد شرکت خدماتی و پشتیبانی طرف قرارداد با دانشگاه
نظارت بر عملکرد پیمانکار فضای سبز دانشگاه
کارکنان :
رضا علیپور : مسئول خدمات و ایاب و ذهاب کارکنان ، شماره تماس: 48392630
فرهاد ابراهیمی : کارشناس امور اداری، مسئول نقلیه ، شماره تماس : 44737680
ارتباط با اداره :
شماره مستقیم : 44737680 ، 48392630 داخلی : 2630