• گروه بودجه

گروه بودجه

کارشناس بودجه عمرانی – مهرداد علی بخشی    

شماره تماس : 2401 

کارشناس بودجه جاری – بابک همتی 

شماره تماس: 2165