ادارهء تدارکات وانبار

- دریافت فهرست لوازم فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامهء خرید وتدارک آنها بر اساس برنامهء زمانی والویت ها

- دریافت درخواست کالا از واحدها وثبت وپیگیری آن تا هنگام تحویل کالا

- استعلام بهاء(یا مناقصه) ومقایسه قیمت ها وانتخاب نازلترین قیمت برابر مقررات

- تهیهء برنامه سفارشات براساس برنامهءخرید وموافقتنامه معامل ومتعامل

- وصول کالا وتوزیع آن به واحدهای مربوط

- انجام امور مربوط به ترخیص کالاهای رسیده به گمرک وحمل آن به واحدهای مربوط

- دریافت خسارات بیمه ای کالاها

- پیگیری کسری محموله ها

- کنترل انبار کلیهء واحدهای حوزهء ستادی بوسیلهء کاردکس یا کامپیوتر وانجام محاسبات آماری بمنظور تشخیص خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

- تنظیم اسناد هزینهء خریدها وارسال آن به واحد امور مالی وذیحسابی