نام و نام خانوادگی: سید احمد آقاجان زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها

پست الکترونیکی: pd@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۲۵-021سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی