وظایف دبیرخانه مرکزی

- دریافت وثبت نامه های وارده از کلیهء موسسات (اعم از دولتی وغیر دولتی) و واحدهای تحت پوشش دانشگاه

- ثبت وارسال نامه ها ، بخشنامه ها، دعوتنامه های صادره واحدها

- ترتیب پرداخت بهای تمبرهای پستی وتلگراف ها

- تفکیک وتوزیع نامه ها ، تلگراف ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ونگهداری یک نسخه از هریک

- انجام کلیهء امور دفتری دانشگاه

- انجام امور تایپی دانشگاه