• رئیس کارگزینینام و نام خانوادگی: راضیه رحمانی

مدرک تحصیلی: دکتری تکنولوژی آموزشی

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 44737527-021مدیر اداره کارگزینی