• معرفی معاون امور مالینام و نام خانوادگی: حمید رضا محبتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش تحول)

پست الکترونیکی: hmohabati@chmail.ir

شماره تماس: 44737507-021معاون امور مالی