• اداره اموال

وظایف اداره اموال

-  کنترل اموال کلیهءواحدها

-  انجام محاسبات آماری بمنظور تشخیص صورت خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

-  پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدها

-  نگاهداری حساب اموال به ادارهء کل اموال دولتی

-  اعمال نظارت در حفظ ونگهداری اموال ونحوه استفاده از آن با همکاری واحدها

-  رسیدگی به صورت اموال اسقاط وزائد واحدهای تابعهءدانشگاه

-  فروش اموال طبق مقررات وآئین نامه های مربوط

-  کنترل حساب اموال توسط صاحب جمعان اموال در طول سال

-  رسیدگی به حساب های جمعداران اموال واعلام خطاها واشتباهات به ذیحساب برطبق آئین نامهءاموال دولتی ومقررات عمومی دولت

-  نظارت بر تحویل وتحول جمعداران وانبارداران واحدهای تابعهءدانشگاه

-  نظارت بر نقل وانتقال اموال وصدور اسناد انتقال