• اداره اعتبارات و تعهدات

وظایف اداره اعتبارات وتعهدات

- تنظیم درخواست وجه برپایهء اعتبارات موجود وتخصیص مربوطه

- نگهداری حساب اعتبارات مصوب سازمان مرکزی وواحدهای تابعه

- نگهداری وثبت دفاترتنخواه گردان

- نگهداری بودجهء اسمی وتفصیلی برحسب اعتبار مصوب وواحد استفاده کننده

- تهیه وصدور حواله اعتبارات جاری وعمرانی به واحدهای تابعهءدانشگاه

- تعهد احکام استخدامی ومزایای کارکنان وحق التدریس ها

- تعهد اسناد حقوق ومزایا وسایر اسناد هزینه

- تعهد درخواست های خرید

- تنظیم حواله های ارزی

- منظور نمودن هزینهءقطعی کلیهءتعهدات

-تهیهءآمار ماهیانه درمورد جمع ارقام تعهد وهزینهء قطعی وماندهء اعتبارات واحدها

-نگهداری حسابهای خاص وخارج از شمول قانون محاسبات عمومی