• اداره دفترداری

وظایف اداره دفتر داری وتنظیم حساب ها

- تنظیم ونگهداری حساب های جاری ،عمرانی واختصاصی وتهیهءتراز ماهیانه

- نگهداری ضمانت نامه ها واوراق بهادار وسپرده ها

- نگهداری وثبت دفاتر صدور برگه ،روزنامه ،کل ودفاتر معین

- کنترل دفاتر معین از طریق حساب ها ودفتر کل

- رسیدگی به حساب های بانکی از طریق تهیهءصورت های مغایرات بانکی

- تهیه وتنظیم آمار ماهیانه هزینه ها به تفکیک مواد وبرنامهء عملیات

- تهیه صورت های مالی وارسال آنها به وزارت امور اقتصادی ودارائی ودیوان محاسبات

- تسویه حساب با واحدهای تابعهءدانشگاه

-نگهداری حسابهای خاص وخارج از شمول قانون محاسبات عمومی