وظایف اداره رسیدگی به اسناد

-رسیدگی به اسناد ولیست های حقوق ومزایای کارکنان از نظر رعایت مقررات ووجود مدارک لازم وصحت محاسبه

-رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران وصورت حسابهای مهندسین مشاور

-رسیدگی به اسناد خرید وسایر هزینه های اداری وآموزشی با رعایت کامل قوانین ومقررات مالی

- کنترل مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل وبعد از خرج طبق مقررات مربوط

- همکاری با حسابرسان منتخب در مواقع لزوم

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی دررفع ایراد ونواقص اسناد

-رسیدگی به صورتجلسات تحویل وتحول روسا ومسئولین مالی واحدهای تابعهءدانشگاه