دستورالعمل پذیرش گواهینامه های دوره های آموزشی

دستورالعمل پذیرش گواهینامه های دوره های آموزشی سال های گذشته (قبل ازمهرماه سال 1394)

به استناد مواد 9 و 10 دستورالعمل آموزش و توانمندسازی کارکنان غیر هیات علمی و به منظور استفاده اعضای غیرهیات علمی از مزایای دوره های آموزشی "تخصصی شغلی، فناوری و عمومی گذرانده شده"، گواهینامه های آموزشی ذیل مورد قبول می باشند:

1- گواهینامه های آموزشی صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2- گواهینامه های آموزشی صادره از دفاتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور

3- گواهی نامه های آموزشی صادره دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی

4- گواهینامه های آموزشی صادره دارای مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع

5- گواهینامه های آموزشی صادره از مرکز آموزش مدیریت دولتی

6- گواهینامه های آموزشی صادره دارای مجوز کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه

7- گواهینامه های آموزشی صادره از مراکز آموزشی طرف قرارداد که با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات، افراد جهت گذراندن دوره معرفی شده اند.

8- گواهینامه های آموزشی صادره مصوب رشته شغلی مامور حراست که با هماهنگی و تایید اداره حراست کل کشور اجرا شده باشد.

9- گواهینامه های آموزشی صادره مصوب رشته شغلی مسئول گزینش که با هماهنگی و تایید هیات عالی گزینش اجرا شده باشد.

10- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، صرفاً گواهینامه های دوره های اموزشی مذکور قابل پذیرش بوده و گواهینامه های صادره غیر از موارد فوق برای استفاده از مزایا فاقد اعتبار می باشد.