شرح وظایف مدیریت امور مالی


وظایف مدیریت امور مالی:

- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
-تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در خصوص مواردی از قبیل دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیصلاح
- نظارت و کنترل سیستم های مالی موجود در دانشگاه
- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه با مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و انجام کلیه امور مربوط به مطالبات مالی دانشگاه
- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد آن
- اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
- تهیه وتدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم مالی
- تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط
- نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود