خریدها، مناقصه ها و مزایده ها

اعلام وضعیت مناقصه های دانشگاه علامه طباطبایی


1- عنوان: برگزاری مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
برگزاری مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان در تاریخ 1400.07.17 و 1400.07.27 پس از دو مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ایران و فراخوان عمومی از طریق روزنامه ایران، با توجه به عدم حضور مناقصه گر برنده ای نداشت .
2- عنوان: برگزاری مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
برگزاری مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی در تاریخ 1400.08.12 و 1400.09.01 پس از دو مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ایران و فراخوان عمومی از طریق روزنامه ایران، با توجه به عدم حضور مناقصه گر برنده ای نداشت .
3- عنوان: برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذا و تامین مواد اولیه
برگزاری مناقصه طبخ و توزیع غذا در تاریخ 1400.08.08و 1400.08.24پس از دو مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ایران و فراخوان عمومی از طریق روزنامه ایران، با توجه به عدم حضور مناقصه گر برنده ای نداشت .
4- عنوان: برگزاری مناقصه 60 تن برنج فجر درجه یک
برگزاری مناقصه 60 تن برنج فجر درجه یک در تاریخ 1400.08.08و 1400.08.24 پس از دو مرحله بارگذاری در سامانه ستاد ایران و فراخوان عمومی از طریق روزنامه ایران، با توجه به عدم حضور مناقصه گر برنده ای نداشت .
5- عنوان: واگذاری قرارداد نگهداری و راهبردی تاسیسات ماکنیکی و الکتریکی ساختمان های مجموعه ورزشی و استخر دانشگاه
واگذاری قرارداد نگهداری و تاسیساتی ساختمان های مجموعه ورزشی و استخر در تاریخ 1400.08.08و 1400.08.24 در سامانه ستاد ایران بارگذاری شد و در مرحله دوم قرارداد به سر انجام رسید
6- عنوان: واگذاری قرارداد پشتیبانی شبکه ارتباطی و لینگ رادیوئی و کامپیوترهای خوابگاه های دانشگاه
واگذاری قرارداد پشتیبانی شبکه ارتباطی و لینک رادیوئی در تاریخ 1400.08.08و 1400.08.24 در سامانه ستاد ایران بارگذاری شد و در مرحله دوم قرارداد به سر انجام رسید.