وظایف دبیر خانه

وظایف دبیرخانه مرکزی

- دریافت و ثبت نامه های وارده از کلیه موسسات (اعم از دولتی وغیر دولتی) و واحدهای تحت پوشش دانشگاه

- ثبت و ارسال نامه ها، بخشنامه ها، دعوتنامه های صادره واحدها

- ترتیب پرداخت بهای تمبرهای پستی و تلگراف ها

- تفکیک و توزیع نامه ها، تلگراف ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و نگهداری یک نسخه از هریک

- انجام کلیه امور دفتری دانشگاه

- انجام امور تایپی دانشگاه