شرح وظایف اداره تدارکات و پشتیبانی دانشگاه

شرح وظایف اداره تدارکات و پشتیبانی دانشگاه:

- دریافت فهرست لوازم فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید وتدارک آنها بر اساس برنامه زمانی والویت ها

- دریافت درخواست کالا از واحدها و ثبت وپیگیری آن تا هنگام تحویل کالا

- استعلام بها (یا مناقصه) و مقایسه قیمت ها وانتخاب نازلترین قیمت، برابر مقررات

- تهیه برنامه سفارشات براساس برنامه خرید وموافقتنامه معامل و متعامل

- وصول کالا و  توزیع آن به واحدهای مربوط

- انجام امور مربوط به ترخیص کالاهای رسیده به گمرک وحمل آن به واحدهای مربوط

- دریافت خسارات بیمه ای کالاها

- پیگیری کسری محموله ها

- کنترل انبار کلیه واحدهای حوزه ستادی بوسیله کاردکس یا کامپیوتر و انجام محاسبات آماری به منظور تشخیص خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها

- تنظیم اسناد هزینه خریدها وارسال آن به واحد امور مالی و ذی حسابی