درباره معاونت توسعه و مدیریت منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع، یکی از معاونت های ستادی دانشگاه است. این معاونت به عنوان پشتیبان اصلی تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی به عنوان منبع اصلی تامین خدمات ستادی- پشتیبانی در زمینه توسعه سازمان و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، عمرانی و فناوری اطلاعات ، فعالت خدمات تخصصی ارائه می کند. این معاونت با ارائه خدمات فوق به واحدهای ستادی با توجه به برنامه های واحدهای مختلف دانشگاه از طریق  به کارگیری کارآمدترین نظام ها و روش های مدیریتی و علوم اداری و با استفاده از فناوری های نوین مدیریت و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی کارآمد و فرهیخته در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی، اثربخشی، نوآوری، خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات و رعایت مفاد و اسناد بالادستی در جهت حمایت از تمامی ماموریت های دانشگاه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نقش خود را در دانشگاه ایفا می کند. در این راستا، نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی، اداری و مالی، عمرانی و فناوری اطلاعات، استخدامی، که شامل تمامی اعضای هیات علمی و همکاران اداری می شود، در این معاونت انجام می شود. همچنین خدمات رفاهی اعضاء، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز، ترسیم شاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، اعمال مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط و پاسخگویی به ریاست محترم دانشگاه، هیات امناء و سایر نهاد های نظارتی و حاکمیتی از جمله وظایف این معاونت است.

login