ارتباط با ما

  • معاون توسعه و منابع انسانی : 44737501
  • مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی : 44737506
  • مدیر امور اداری : 44737504
  • مدیر فنی و طرح‌های عمرانی: 44737600
  • مدیر مالی : 44737507
  • مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات : 48392605