برنامه توسعه معاونت توسعه و مدیریت منابع

برنامه توسعه معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی دانشگاه با فراهم نمودن عوامل و شرایط  لازم برای استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی همچنین کمک به افزایش کارآمدی و بهره وری واحدهای مختلف در دستیابی به اهداف استراتژیک و کلان دانشگاه ایفای نقش می نماید. یکی از وظایف اصلی معاونت اداری و مالی،  برنامه ریزی و سیاست گذاری درحوزه  نظام اداری و مالی و همچنین مدیریت منابع انسانی در قالب قوانین و مقررات و چارچوب های مدون سازمانی برای تامین نیازهای دانشگاه است. بر این اساس، مهمترین و اصلی ترین ماموریت های این حوزه، تاکید و تمرکز بر اهداف کلان دانشگاه و ترسیم چشم انداز، اهداف و سیاست های راهبردی است.

رئوس برنامه های این معاونت عبارتند از:

-    تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه و تعیین چشم انداز، اهداف و سیاست های راهبردی

-    بهبود و اصلاح ساختار سازمانی کلیه واحدهای دانشگاه متناسب با اهداف و چشم انداز دانشگاه

-     ایجاد ساختار سازمانی برای واحدهای آموزشی و پژوهشی جدید تاسیس

-    اصلاح فرایند خرید و تجهیز واحدهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه متناسب با وضعیت موجود دانشگاه و چشم انداز آتی

-    ایجاد انبار مرکزی دانشگاه در پردیس شماره دو و استقرار نظام انبارداری مکانیزه جهت کنترل و بهبود وضعیت استفاده و بهره برداری از اموال دانشگاه

-     ارتقاء برنامه های رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی و حرکت در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و اعضای هیات علمی

-    توجه ویژه به حفظ و ارتقاء کرامت و جایگاه انسانی مجموعه کارکنان دانشگاه

-     اجرای بی تنازل قوانین و مقررات مصوب نهادهای بالا دستی از جمله مصوبات هیات امناء و هیات رییسه دانشگاه

-    استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در انتخاب و انتصابات دانشگاه  به ویژه در حوزه اداری و مالی

-  نیازسنجی و برنامه ریزی نیروهای انسانی مورد نیاز با توجه به هرم سنی نیروی انسانی موجود و برنامه ریزی برای تامین کمبودها و اصلاح نظام استخدام و جذب نیروی انسانی مطابق با روش های علمی و عادلانه

-  نیازسنجی سامانه های نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه و زمینه سازی برای طراحی و راه اندازی آن

-  طراحی و استقرار نظام پیشنهادات و انتقادات به منظور استفاده از نظرات همکاران هیات علمی و غیر هیات علمی

-  اولویت بندی و تخصیص منابع مالی تشویقی به معاونت ها و دانشکده ها در چارچوب نظام پیشنهادات

-   تدوین اساسنامه و انجام اقدامات لازم برای شرکت سهامی دانش بنیان دانشگاه