شرح وظایف مدیریت امور اداری


وظایف مدیریت امور اداری:

- ساماندهی و نظارت برکلیه امور مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه
-  نظارت بر انجام کلیه امور اداری و استخدامی کارکنان
- نظارت بر اجرای صحیح مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
- مدیریت و نظارت بر تهیه، تدوین، بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اداری، رفاهی، پرسنلی
- کنترل و تایید نهایی احکام صادره، گزارش کار ماهانه و سایر فرم ها و اسناد مرتبط با امور اداری، پرسنلی و رفاهی کارکنان
- نظارت بر انجام امور اداری، صدور احکام و محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، غیبت، مرخصی و مأموریت کارکنان
- تهیه وتدوین آئین نامه ها،بخشنامه ها ودستورالعمل های لازم اداری وابلاغ آنها به واحدهای مربوط
- نظارت بر کلیه امور خدمات عمومی و پشتیبانی
- نظارت بر انجام کلیه امور دبیرخانه مرکزی
- برنامه ریزی تایید و تخصیص بهینه منابع انسانی و زمینه سازی افزایش سطح کارایی و اثر بخشی عملکرد
- تصمیم سازی و ارایه گزارشات تحلیلی و مدیریتی به مقامات مافوق در چارچوب وظایف محوله
- نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های تابعه
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود