ارتباط با دبیرخانه

ارتباط با دبیرخانه مرکزی دانشگاه:

شماره تماس: 44737525

فکس: 44737526