دستورالعمل انتصابات دانشگاه

دستورالعمل اجرایی انتصابات دانشگاه علامه طباطبایی

این دستورالعمل به منظور وحدت رویه در انتصاب پست های اجرایی کارشناس مسئول، سرپرست و رئیس گروه و اداره به شرح ذیل ابلاغ می شود:

ماده 1 - تعاریف

- پست اجرائی: شامل آن دسته از پست هایی در تشکیلات مصوب دانشگاه است که مشمول دریافت حق سرپرستی در احکام و قراردادهای کارگزینی می شوند.

- مشاغل سرپرستی و مدیریتی : عضو رسمی، پیمانی و قراردادی که با انتصاب اولیه سرپرستی یکی از پست های مدیریت پایه را عهده دار گردیده و اعضای پیمانی و رسمی پس از طی حداکثر زمان تصدی سرپرستی ( شش ماه ) می تواند استمرار تصدی را در قالب قرارداد استخدامی یا حکم داشته باشد و اعضای قراردادی به دلیل ممنوعیت تصدی پست کماکان به صورت سرپرستی خواهند بود.

- کارشناس مسئول : به عضوی از اعضای دانشگاه که با دارابودن حداقل مدرک کارشناسی و سایر شرایط لازم و کافی مصوب و با درنظر گرفتن تعداد حداقل دو کارشناس در زیر مجموعه خود، پست مذکور را اخذ نموده باشد.

- مدیران پایه : به عضوی از اعضای دانشگاه که با دارابودن حداقل مدرک کارشناسی و سایر شرایط لازم و کافی مصوب دانشگاه ، به سمت سرپرستی یا ریاست ادارات و گروهها منصوب شده باشد.

- پیشنهاد انتصاب : درخواست کتبی که از سوی هر یک از معاونت های دانشگاه برای تصدی یکی از پست های اجرایی در سطح مدیریت پایه در دانشکده ها و حوزه ستادی برای بررسی و تطبیق شرایط به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه واصل می گردد.

- ابلاغ سرپرستی : ابلاغ انشائی که پس از وصول پیشنهاد انتصاب به عنوان سرپرست در یکی از سمت های مدیریت پایه، از سوی بالاترین مقام اجرایی مرتبط با حوزه ( هریک از معاونت های دانشگاه )، از سوی معاون اداری و مالی دانشگاه و حداکثر به مدت شش ماه صادر می گردد.

- حکم کارگزینی یا قرارداد استخدامی انتصاب : حکم یا قرارداد استخدامی که پس از خاتمه تصدی عضو رسمی و پیمانی در سمت سرپرستی، عنوان پست اجرایی در آن درج و مشمول استمرار دریافتی در قالب آن خواهد شد.

ماده 2 - نحوه انتصاب پست کارشناس مسئول و مدیران پایه (رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروه‌ها)

پیشنهاد انتصاب با رعایت مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه و ضوابط مندرج در این دستورالعمل، با تائید بالاترین مقام اجرائی دانشگاه در سطح معاونت به دبیرخانه هیات اجرائی منابع انسانی دانشگاه ( مدریت امور اداری ) اعلام می گردد.

تبصره 1 : پیشنهاد انتصاب در سطح دانشکده ها و مراکز آموزشی تابعه نیز باید به معاون مرتبط با حوزه کاری هریک از پیشنهاد شوندگان در رسته های اداری، مالی، آموزشی، فرهنگی، دانشجوئی، پژوهشی و عمرانی اعلام و با تائید نهائی معاون مربوطه به دبیرخانه هیات اعلام گردد.

تبصره 2 : از آنجایی که هرگونه موافقت با احاله مسئولیت و پست سازمانی در سطح کارشناس مسئول منوط به بررسی و تصویب نهائی در هیات مذکور بمنظور تطبیق با شرایط احراز و نیز اخذ استعلام از مدیریت حراست می باشد، پیشنهاد می شود موارد به صورت محرمانه به دبیرخانه هیات اعلام گردد.

ماده 3- شرایط اختصاصی انتصاب کارشناس مسئول 

- داشتن عضویت رسمی یا پیمانی

- داشتن حداقل 8 و 10 سال سابقه خدمت پیوسته در پست مربوطه به ترتیب با مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی

- طی حداقل 120 ساعت دوره آموزشی مرتبط شغلی

- کسب میانگین 85 درصد ارزیابی عملکرد در سه سال قبل

ماده 4-  انتصاب عضو به عنوان کارشناس مسئول در یک دوره زمانی سه ساله صورت می گیرد که تمدید آن منوط به رضایت از عملکرد در دوره تصدی، درخواست مجدد بالاترین مقام واحد و کسب حدنصاب فرم ارزیابی در دوره مذکور می باشد.

ماده 5-   شرایط اختصاصی انتصاب مدیران پایه ( رؤسای ادارات، سرپرستان، رؤسای گروه‌ها )

- داشتن عضویت رسمی یا پیمانی ( قراردادی درشرایط خاص و تصدی به عنوان سرپرست )

داشتن حداقل کارشناسی مرتبط با شغل

- داشتن حداقل 10سال سابقه خدمت اجرایی و نیز حداقل 3 سال سابقه خدمت مرتبط

- طی حداقل 180 ساعت دوره آموزشی مرتبط شغلی و مدیریتی

- کسب حداقل 60 نمره از ارزیابی فرم شایستگی های انتصاب مدیران پایه

تبصره: در شرایط خاص و بنا به پیشنهاد ریاست و معاونین ستادی برای تصدی عضو در سمت مدیران پایه با بررسی پیشنهاد و تصویب هیأت اجرائی، انتصاب صورت خواهد گرفت.

ماده 6- انتصاب عضو به عنوان مدیر پایه در یک دوره زمانی چهارساله صورت می گیرد که تمدید آن منوط به رضایت از عملکرد در دوره تصدی، درخواست مجدد بالاترین مقام واحد و کسب حدنصاب فرم ارزیابی در دوره مذکور می باشد.

ماده 7-  مراحل انتصاب کارکنان به پستهای سازمانی

- معاونین دانشگاه  با ابلاغ ریاست دانشگاه

- مدیران ستادی به پیشنهاد معاون مربوطه، با تأیید و صدور حکم انتصاب توسط رئیس دانشگاه

- معاونین مدیران ستادی به پیشنهاد معاون مربوطه، تأیید رئیس دانشگاه و صدور حکم انتصاب توسط معاون اداری و مالی دانشگاه

- رؤسای ادارات و گروه ها  به پیشنهاد معاونین مربوطه، تأیید ریاست دانشگاه و صدور حکم توسط معاون اداری و مالی دانشگاه

- رؤسای دانشکده ها و پژوهشکده ها با حکم ریاست دانشگاه

- معاونین دانشکده ها به پیشنهاد رئیس دانشکده، تأیید معاون مربوطه و صدور حکم انتصاب توسط ریاست دانشگاه

- مدیران گروه آموزشی به پیشنهاد رئیس دانشکده، تأیید معاون آموزشی و صدور حکم انتصاب توسط ریاست دانشگاه

- مدیران گروه پژوهشی و رؤسای مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس دانشکده ها و پژوهشکده ها، تأیید معاون پژوهشی و صدور حکم انتصاب توسط ریاست دانشگاه

ماده 8 - افرادی که قبل از این دستورالعمل در پستهای مدیریت پایه قرار گرفته اند از شرایط اختصاصی در همان سطح مستثنی خواهند بود.

این دستورالعمل در تاریخ 95/02/13  به تصویب هیات اجرایی دانشگاه رسید.