معرفی رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانیرئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانینام و نام خانوادگی: محمد مهدی منصوری دلیر


شماره تماس: ۴۴۷۳۷۶۶۰