معرفی رئیس اداره تعمیر و نگهداری

.
رئیس اداره تعمیر و نگهدارینام و نام خانوادگی: هاشم شفیع نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مکانیک ( تبدیل انرژی)

پست الکترونیکی:

شماره تماس: