شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات


وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی:

-    تهیه و تنظیم شاخص‌های کمی و کیفی برنامه راهبردی دانشگاه و برنامه عملیاتی واحدها با مشارکت کلیه حوزه‌ها و واحدهای تابعه
-    تهیه گزارش عملکرد دوره‌ای از پیشبرد برنامه‌های راهبردی دانشگاه و نیز تجزیه و تحلیل آنها با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌ روی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم
-    نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها و واحدهای تابعه با توجه به چشم‌انداز و برنامه راهبردی دانشگاه
-    بررسی، نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز دانشگاه و واحدهای تابعه
-    تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و بودجه تفصیلی بر اساس اهداف و سیاست‌های دانشگاه
-    تدوین بودجه کل دانشگاه بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی 
-    توزیع و تخصیص منابع مالی دانشگاه و واحدهای تابعه و نظارت بر هزینه‌کرد آن با مشارکت سایر حوزه‌ها و نیز پیگیری در تخصیص به موقع و مناسب منابع از مراجع ذیربط جهت پیشبرد اهداف دانشگاه
-    انجام اقدامات لازم در تنظیم موافقتنامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پیگیری در تخصیص منابع آنها از مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مناسب آنها 
-    بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص اصلاحیه‌های بودجه دانشگاه و ردیف‌های تابعه و پیگیری در تحقق آن
-    تهیه گزارش عملکرد سالانه مالی کل دانشگاه و ردیف‌های تابعه بر اساس اعتبارات ابلاغی، میزان تخصیص منابع و عملکرد اجرایی آنها و نیز ارائه پیشنهادهای لازم در این خصوص با مشارکت حوزه‌های ذیربط
-    تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی بودجه‌ای
-    بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در بازنگری، تدوین و یا به‌روزرسانی ساختار سازمانی دانشگاه و واحدهای تابعه
-    بررسی پیشنهادهای واصله از حوزه‌ها و واحدهای تابعه دانشگاه در خصوص تخصیص، بازنگری، ایجاد و یا حذف سطوح و پست‌های سازمانی
-    بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در دانشگاه و واحدهای تابعه، متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، با مشارکت حوزه‌ها و واحدهای ذیربط
-    انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق در حدود مقررات موجود