معرفی مدیر امور اداری


مدیر امور ادارینام و نام خانوادگی: سید روح الله زرگرباشی

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

پست الکترونیکی: zargar@atu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۷۳۷۵۰۷