اداره تدارکات و انبار

اداره تدارکات وانبار

-         دریافت فهرست لوازم فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامهء خرید وتدارک آنها بر اساس برنامهء زمانی والویت ها .

-         دریافت درخواست کالا از واحدها وثبت وپیگیری آن تا هنگام تحویل کالا.

-         استعلام بهاء(یا مناقصه) ومقایسه قیمت ها وانتخاب نازلترین قیمت برابر مقررات.

-         تهیهء برنامه سفارشات براساس برنامهءخرید وموافقتنامه معامل ومتعامل .

-         وصول کالا وتوزیع آن به واحدهای مربوط .

-         انجام امور مربوط به ترخیص کالاهای رسیده به گمرک وحمل آن به واحدهای مربوط .

-         دریافت خسارات بیمه ای کالاها .

-         پیگیری کسری محموله ها.

-         کنترل انبار کلیهء واحدهای حوزهء ستادی بوسیلهء کاردکس یا کامپیوتر وانجام محاسبات آماری بمنظور تشخیص خرید کالاهای مورد پیشنهاد واحدها .

-         تنظیم اسناد هزینهء خریدها وارسال آن به واحد امور مالی وذیحسابی .