اداره رفاه کارکنان

وظایف اداره رفاه کارکنان

- انجام بررسی های لازم درخصوص تامین رفاه کارکنان .

- پیشنهاد طرح های رفاهی برای کارکنان وخانوادهء آ نان با توجه به مقررات وامکانات .

- تهیهءدفترچهءخدمات درمانی وایجاد تسهیلات لازم درامور خدمات بهداشتی ودرمانی کارکنان .

- نظارت بر امور تعاونی مسکن دانشگاه .

- نظارت بر امور تعاونی مصرف دانشگاه .

-  هماهنگی ونظارت بر امور بوفه ورستوران حوزهء ستادی .

- انجام امور مربوط به کمک های غیر نقدی کارکنان .

- تامین رفاه کارکنان درمحیط کار از نظر جا ومکان با توجه به امکانات با همکاری واحدهای ذیربط .

- تهیه وتنظیم طرح های لازم برای برقراری وام های ضروری ،مسکن وغیره .

-بررسی وتهیهءطرح لازم بمنظور ایجاد مهدکودک دانشگاه وادارهء آن .

- انجام امور مختلف رفاهی کارکنان دانشگاه وتهیه وتنظیم طرح های مربوط .

- انجام امور تعمیرات نقلیهء دانشگاه .

- انجام امور انتظامات خوابگاهها .

- نظارت برحسن اجرای امور مربوط به طرح های رفاهی که مورد تصویب مقامات ذیربط قرار می گیرد.

- بررسی پیشنهادات وپیگیری طرح های دیگر رفاهی برابر مقررات.