اداره کارگزینی

وظایف اداره کارگزینی

- ادارهء امور استخدام – انتصاب،انتقال ،ماموریت ،ترفیع ،مرخصی وبازنشستگی کارکنان(اعم از اعضاءهیات علمی وکارکنان غیر آموزشی وشاغلین مشاغل کارگری)طبق قوانین ومقررات .

- تهیه وتنظیم کلیهءاحکام پرسنلی کارکنان با توجه به مقررات مصوب.

- اظهارنظر وپاسخ به سئوالات واحدهای مختلف درمورد مسائل پرسنلی .

- تنظیم فهرست احتیاجات پرسنلی براساس پیشنهادات واحدها پس از هماهنگی با مدیریت برنامه وبودجه وتشکیلات وسایر واحدهای ذیربط وانجام کلیهءمراحل امور استخدام وتامین نیازهای پرسنلی دانشگاه برابر مقررات .

- انجام امور ترفیع ،ارتقاءکارکنان برابر مقررات مربوط با همکاری واحدهای ذیربط .

- همکاری درامور آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری دانشگاه براساس نیازهای آموزشی مورد لزوم وبرنامه های تنظیم شده توسط مراجع ذیصلاح .

- تهیهءآمار ونمودارهای مختلف پرسنلی .

- حفظ و نگهداری پرونده های پرسنلی اعم از جاری وراکد وغیره .

-هماهنگی درامور مربوط به مقررات وآئین نامه ها وبخشنامه ها ودستورالعملهای مربوط به امور اداری ورسیدگی وکنترل اطلاعات ومدارک پرسنلی واداری واصله از سایر واحدها .

- ارائه پیشنهادهای لازم درزمینهء مقررات استخدامی وطبقه بندی مشاغل واظهارنظر درموردآنها .

- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری واحدهای مربوط .

-بررسی پیشنهاد انتصاب کارکنان وتطبیق آنها با مقررات وقوانین دراجرای طرح طبقه بندی مشاغل وانجام امورمربوط.

- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشگاه .

- ارائهءخدمات مشورتی درکلیهءزمینه های استخدامی ،اداری وطبقه بندی مشاغل .

- جمع آوری وتنظیم اطلاعات پرسنلی وآمار کلیهءکارکنان دانشگاه درزمینه های مورد لزوم وهمکاری لازم با واحدهای ذیربط دراین مورد .

- همکاری با دفتر برنامه ریزی وبودجه وتشکیلات درتهیهءآمار واطلاعات لازم دانشگاه.

امور مربوط به بازنشستگی در اداره کارگزینی

- انجام امور مربوط به بازنشستگی همکاران محترم علمی و اداری (شامل: پایش افراد در شرف بازنشستگی، صدور ابلاغ بازنشستگی، تهیه فرم‌ها و مدارک مربوطه، پیگیری از صندوق بازنشستگی جهت صدور تأییدیه)

- انجام امور انتقال حق بیمه بین صندوقی همکاران

- تعیین بدهی خدمت غیررسمی همکاران (سربازی، روزمزد، خلأ خدمتی و...)

- برقراری حقوق وظیفه وراث (ورثه بازنشستگان فوتی)

- انجام امور مربوط به تجمیع سوابق خدمتی مربوط به همکاران فعلی و پیشین دانشگاه (استعلام سوابق خدمتی و بیمه‌ای همکاران از ادارات مختلف، سوابق خدمتی همکارانی که در گذشته در دانشگاه شاغل بوده و هم‌اکنون قطع ارتباط نموده‌اند و...)

- انجام امور مربوط به بازنشستگان قدیمی دانشگاه (برقراری فوق‌العاده عائله‌مندی و اولاد، قطع فوق‌العاده عائله‌مندی و اولاد، دریافت حکم و فیش بازنشستگی، امور مربوط به ایثارگری و...)

- پایش سابقه خدمتی همکاران محترم و تهیه نامه قطع کسور بازنشستگی برای کارکنان دارای بیش از 30 سال سابقه خدمت

- انجام امور مربوط به پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته

- امور مربوط به استرداد کسور بازنشستگی همکاران